Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Αξιολόγηση ΤΕΙ Κρήτης

H διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί μέριμνα όλων των κρατών μελών και όλων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '60 δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό η Διεθνής Ένωση για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Ανάλογη δραστηριότητα αναπτύσσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος έχει ως στόχο τη διατήρηση και προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας με την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αξιολόγηση είναι η εκτίμηση της αξίας ενός προσώπου ή ενός έργου με αντικειμενικά κριτήρια. Σε κάθε σύγχρονη και προοδευτική κοινωνία, η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο λύσης των προβλημάτων και βελτιστοποίησης της απόδοσης σε κάθε τομέα.

H οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και η στρατηγική ανάπτυξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης προϋποθέτουν την ύπαρξη διαδικασιών και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητάς τους.

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. και οι διαδικασίες εφαρμογής καθιερώθηκαν θεσμικά με το νόμο 3374/2005. όπου ορίζεται ότι: «Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Διαχρονικά, οι Διοικήσεις του ΤΕΙ Κρήτης έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα. Προωθούν την έννοια και  την σημασία της αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και τοπικά στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς του Ιδρύματος. Στόχος είναι, μέσα από διαδικασίες συμμετοχής να καταγραφεί το έργο που επιτελείται και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες που διαπιστώνονται σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ΤΕΙ για παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους φοιτητές και το κοινωνικό σύνολο.

Το ΤΕΙ Κρήτης ήταν ένα από τα 9 Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που συμμετείχαν στη δράση του ΕΠΕΑΕΚ Ι «Αποτίμηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 1998-1999 με εξωτερικούς κριτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δράση αυτή συμμετείχαν έξι Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης σε σύνολο 73 Τμημάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που συμμετείχαν).

Ο Νόμος 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 189Α/02-08-2005) θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το αντικείμενο, το περιεχόμενο και το σκοπό της αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης, τις διαδικασίες υλοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης καθορίζονται σε σχέση με τις παρακάτω συνιστώσες:

  1. Ποιότητα του Διδακτικού έργου
  2. Ποιότητα του Ερευνητικού έργου
  3. Ποιότητα των Προγραμμάτων σπουδών
  4. Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας διαχείρισης κλπ)

Θεωρούμε την αξιολόγηση εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΤΕΙ καθώς επίσης και εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές μας.

Κώστας Σαββάκης

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ | ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΕΡΕΥΝΑ  

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου: Τμήμα Πληροφορικής - Κεντρική Διοίκηση, Email : webmaster@staff.teicrete.gr
Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας: