Αρχιμήδης ΙΙΙ

ΤΕΙ Κρητης

Font Size

SCREEN

Cpanel

Υποέργο 11: Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόγνωσης Της Ηλεκτρικής Ισχύος Από Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Υποέργο 11: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

FORECASTING PHOTOVOLTAIC POWER PRODUCTION

Περίληψη:

Το εργαστήριο «Φωτοβολταϊκό Πάρκο» είναι το μοναδικό εργαστήριο του ΤΕΙ Κρήτης που δραστηριοποιείται συστηματικά από το 1992 με τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και τις εφαρμογές της. Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για την ισχύ που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό (ΦΒ) σύστημα και θα λαμβάνει υπόψη, πλέον των γνωστών παραγόντων, και
1. τη φασματική κατανομή του ηλιακού φωτός, τα
2. τις χαμηλές τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας,
3. τη σκίαση από τις διαδοχικές σειρές των φωτοβολταϊκών συστοιχιών.
Τα πειραματικά δεδομένα για την επαλήθευση του μοντέλου θα προέρχονται από συστήματα σταθερής κλίσης αλλά και από ηλιοτρόπια (solar trackers). Το μοντέλο θα βρει εφαρμογή
1. στην παρακολούθηση ΦΒ εγκαταστάσεων και στον έλεγχο της παραγόμενης ισχύος με ενεργειακά και οικονομικά οφέλη
2. σε μελέτες ενεργειακής απόδοσης ΦΒ συστημάτων
3. στην πρόγνωση της παραγόμενης ισχύος από ΦΒ συστήματα.
Το τελευταίο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μη διασυνδεδεμένα νησιά με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο όπως η Κρήτη. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού θα μπορούμε να γνωρίζουμε την αναμενόμενη ΦΒ ισχύ ώστε να γίνεται ορθή διαχείριση του ενεργειακού συστήματος και κατά συνέπεια να παρέχεται απρόσκοπτα στον πολίτη ηλεκτρική ενέργεια.

Σκοπός

Η δημιουργία ενός χρήσιμου «εργαλείου» πρόβλεψης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ένα ΦΒ σύστημα.

Στόχοι

(a) να μελετηθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με την επίδραση της φασματικής κατανομής του ηλιακού φωτός, των χαμηλών τιμών της ηλιακής ακτινοβολίας, και της σκόνης στην παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο
(b) να αξιολογηθεί το σύνολο του το μοντέλο υπολογισμού παραγόμενης ισχύος
(c) να υλοποιηθεί μια πλατφόρμα πρόγνωσης της παραγόμενης ισχύος από ένα ΦΒ σύστημα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ. Μαυροματάκης Φώτης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT

Υποέργα Περιβάλλον / Ενέργεια/ Φυσικές Επιστήμες Υποέργο 11: Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόγνωσης Της Ηλεκτρικής Ισχύος Από Φωτοβολταϊκά Συστήματα