Υποέργο 8: Μηχανισμοί παραγωγής ήχου από τρία είδη ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι και zebrafish) και χαρακτηριστικά της σκέδασης του ήχου από αυτά

  • Print

Υποέργο 8: Μηχανισμοί παραγωγής ήχου από τρία είδη ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι και zebrafish) και χαρακτηριστικά της σκέδασης του ήχου από αυτά.

SOUND PRODUCTION MECHANISMS OF THREE FISH SPECIES (SEA BREAM, SEA BASS AND ZEBRAFISH) AND THEIR SOUND SCATTERING CHARACTERISTICS.

Περίληψη:

Η πρόταση έχει ως στόχο τη συνέχιση προηγούμενης έρευνας σχετικά με την παραγωγή ήχων από τα είδη θαλασσινών ψαριών Τσιπούρα (Sparus aurata) και Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) και την επέκτασή της στο είδος του γλυκού νερού Zebrafish (Danio rerio). Θα γίνουν ηχογραφήσεις από τα παραπάνω είδη σε ειδικά ενυδρεία κάτω από κατάλληλες συνθήκες ηχοαπομόνωσης, θερμοκρασίας και φωτισμού. Ανάλογα με τις χαρακτηριστικές ηχητικές υπογραφές που θα προκύψουν για κάθε είδος τη μορφολογία και τη φυσιολογία τους (κυρίως την μορφή της νηκτικής κύστης και της περί αυτήν περιοχής), θα δοκιμαστούν διάφορα φυσικά μοντέλα περιγραφής του μηχανισμού παραγωγής ήχου από τα ψάρια αυτά. Παράλληλα θα διερευνηθεί, με τη χρήση επιλεγμένων ήχων, η δυνατότητα εκπαίδευσης των ψαριών σε συνθήκες εκτροφής στον εντοπισμό του χρόνου και του χώρου χορήγησης της τροφής. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν πειράματα ηχοβόλισης υπό διαφορετικές γωνίες, με υψηλές συχνότητες (τουλάχιστον 500 kHz), σε αντικείμενα στόχους που προσομοιάζουν τα ψάρια αλλά και σε μεμονωμένα ψάρια προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του ανακλώμενου ήχου, να γίνει επαλήθευση του φυσικού μοντέλου και προσδιορισμός (αναγνώριση) του καθενός από τα μελετώμενα είδη ψαριών με βάση τις ηχητικές υπογραφές του ανακλώμενου ήχου.
Η σπουδαιότητα των μελετών αυτών είναι εμφανής διότι συμβάλλουν στην παραγωγή νέας γνώσης και έχουν πρακτικές εφαρμογές. Έτσι, πέραν της επαλήθευσης της παραγωγής ήχων από τα είδη αυτά ψαριών (γεγονός άγνωστο μέχρι σήμερα) και της μοντελοποίησης της πηγής, με τη εκπομπή παρόμοιων ήχων μπορεί να επιτευχθεί η εκπαίδευση στη προσαγωγή για τη λήψη τροφής των ψαριών όταν αυτά θα βρίσκονται σε ελεγχόμενο πεδίο, γεγονός το οποίο παρουσιάζει μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι, περιορίζοντας τις απώλειες τροφής, μειώνει το κόστος εκτροφής και αυξάνει την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, εφαρμογές θα προκύψουν και από τα πειράματα ηχητικής σκέδασης από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες που αφορούν περισσότερο τον καθορισμό του είδους αλλά και τον προσδιορισμό του πλήθους των ατόμων στην ομάδα.

Σκοπός

● Να επιβεβαιωθούν, υπό εργαστηριακές συνθήκες, οι δυνατότητες παραγωγής ήχων από τα προαναφερθέντα είδη ψαριών και να εξερευνηθεί επίσης αν το είδος Zebrafish (Danio rerio) παράγει ήχους.
● Να προσδιοριστεί in vitro η μορφολογία και η φυσιολογία της περιοχής της νηκτικής κύστης η οποία αποτελεί το βασικό μηχανισμό παραγωγής ήχου.
● Να γίνει φυσική μοντελοποίηση του μηχανισμού παραγωγής των ήχων.
● Να διερευνηθεί, υπό εργαστηριακές συνθήκες, η πιθανότητα εκπαίδευσης των ψαριών μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ήχων, εκπεμπομένων υπυβρυχίως.
● Να καθοριστούν οι ηχητικές υπογραφές των υπό μελέτη ειδών μέσω πειραμάτων σε εργαστηριακά ενυδρεία.
Στόχοι
● Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων από τους ήχους που παράγουν τα τρία είδη ψαριών που θα μελετηθούν. Να δημιουργηθεί μία συλλογή εγγραφών κινούμενης εικόνας (βίντεο) η οποία θα είναι συγχρονισμένη με τις υποβρύχιες ηχογραφήσεις. Για αυτόν τον σκοπό ένα ειδικό ενυδρείο θα κατασκευαστεί εξ αρχής.
● Να μοντελοποιηθεί ο μηχανισμός παραγωγής ήχων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες για το μέγεθος και τη δομή της νηκτικής κύστης και της γύρω περιοχής. Να επικυρωθεί το μοντέλο μέσω των πειραματικά κτηθέντων ηχητικών υπογραφών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος,

Δρ. Ξεζωνάκης Ιωάννης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/CONTACT