Αρχιμήδης ΙΙΙ

ΤΕΙ Κρητης

Font Size

SCREEN

Cpanel

Υποέργο 9: Πολυπαραμετρική μελέτη των φυσικών παραμέτρων στο γεωδυναμικό & Σεισμοτεκτονικό σύστημα του Νοτίου Αιγαίου (Μέτωπο Ελληνικού Τόξου)

Υποέργο 9: Πολυπαραμετρική μελέτη των φυσικών παραμέτρων στο γεωδυναμικό & Σεισμοτεκτονικό σύστημα του Νοτίου Αιγαίου (Μέτωπο Ελληνικού Τόξου)

INTERDISCIPLINARY MULTI-SCALE RESEARCH OF EARTHQUAKE PHYSICS AND SEISMOTECTONICS AT THE FRONT OF THE HELLENIC ARC

Περίληψη
Η καινοτομία που εισάγει το προτεινόμενο ερευνητικό έργο είναι η συνδυασμένη εφαρμογή προηγμένων σεισμολογικών, γεωδυναμικών και γεωφυσικών μεθοδολογιών έρευνας καθώς και καινοτόμων μεθοδολογιών Στατιστικής Φυσικής με αντικειμενικό σκοπό τη χωροχρονική εκτίμηση της Σεισμικότητας και την κατανόηση από πρώτες αρχές βασικών νόμων που τη διέπουν, στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου και μέσω της πολυπαραμετρικής ερευνητικής προσέγγισης, η παράλληλη συμβολή στην παγκόσμια επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των Σεισμικών Καταστροφών σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας. Η φιλοσοφία της έρευνας είναι διττή και αναπτύσσεται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις-κλίμακες που καθορίζονται από τη χωρική διάσταση εφαρμογής τους.

Η πρώτη ερευνητική κλίμακα εστιάζει στις γεωδυναμικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής και προσβλέπει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθοδολογιών μελέτης της σεισμικότητας. Για την επίτευξη αυτών θα πραγματοποιείται ενδελεχής και αδιάλειπτη παρατήρηση της χωροχρονικής εξέλιξης των σεισμολογικών και γεωδυναμικών φαινομένων, σε συνδυασμό με διαρκή επανεκτίμηση σεισμολογικών και τεκτονικών παραμέτρων. Η υλοποίηση της πρώτης κλίμακας θα περιλαμβάνει:

  • Διερεύνηση Γεωτεκτονικού Περιβάλλοντος, Σεισμικότητας
  • Σεισμοτεκτονική Ανάλυση
  • Ανάπτυξη Καινοτόμων Τεχνικών για την παρακολούθηση και ταυτοποίηση σεισμολογικών παραμέτρων στο Σεισμολογικό Δίκτυο του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας (HSNC) του ΤΕΙ Κρήτης
  • Πιλοτική Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας σε Πραγματικό Χρόνο. Μελέτη Φαινομένων Επιταχυνόμενης Σεισμικότητας
  • Ερμηνεία της Σεισμικότητας του Νοτίου Αιγαίου με τη χρήση τεχνικών Στατιστικής Φυσικής. Σύζευξη με εργαστηριακά αποτελέσματα θραύσης γεωυλικών

Η δεύτερη ερευνητική κλίμακα μελετά τα χαρακτηριστικά των γεωδομών σε τοπική κλίμακα και τη συμπεριφορά τους σε σεισμική διέγερση, με σκοπό την εκτίμηση των συνεπειών μιας σεισμικής δραστηριότητας σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υλοποίηση του τμήματος αυτού θα περιλαμβάνει:

  • Γεωφυσική μελέτη χωρικής μεταβολής της Δομής σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης
  • Πιλοτική ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης σεισμικής επιτάχυνσης σε επιλεγμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Σκοπός
Ο σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία καινοτόμου διάταξης-προτύπου με κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Η διάταξη θα εφαρμοστεί στην παρακολούθηση της σεισμικής καταπόνησης σε επιλεγμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ. Φίλιππος Βαλλιανάτος, Επικοινωνια / contact

Υποέργα Περιβάλλον / Ενέργεια/ Φυσικές Επιστήμες Υποέργο 9: Πολυπαραμετρική μελέτη των φυσικών παραμέτρων στο γεωδυναμικό & Σεισμοτεκτονικό σύστημα του Νοτίου Αιγαίου (Μέτωπο Ελληνικού Τόξου)