Αρχιμήδης ΙΙΙ

ΤΕΙ Κρητης

Font Size

SCREEN

Cpanel

Σκοπός του Αρχιμήδη ΙΙΙ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και της Πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ», επιδιώκεται η προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της έρευνας στα ΤΕΙ με την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων, που μπορεί να έχουν διατμηματικό / διεπιστημονικό επίπεδο, διεξάγοντας έρευνα σε διευρυμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, πέρα του βασικού σκοπού που περιγράφηκε παραπάνω έχει και τους εξής σημαντικούς επιμέρους στόχους:

  • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΕΠ του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου ΤΕΙ που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  • Την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.
  • Την ενίσχυση νέων μελών ΕΠ επί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.
  • Τη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  • Τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των ΤΕΙ με αυτές των Πανεπιστημίων.

Σκοπός της υλοποίησης του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ είναι η περαιτέρω προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας σε τομείς αιχμής, όπως της εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων, του στρατηγικού management, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, της ρομποτικής, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, της υγιεινής διατροφής και του ελέγχου τροφίμων, της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας κ.α.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος είναι αφενός ο εμπλουτισμός και η περαιτέρω αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος με την ενσωμάτωση σε αυτά των νέων καινοτόμων γνώσεων που θα παραχθούν και αφετέρου η αξιοποίηση των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, με στόχο την ουσιαστική σύνδεση του ΤΕΙ Κρήτης με την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Το πρόγραμμα Αρχιμήδης Σκοπός του Αρχιμήδη ΙΙΙ